Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
DrentAcar:  verhuurder

Artikel 2 Algemeen
1. Een huurovereenkomst wordt gesloten tussen huurder en verhuurder.

Artikel 3 Offertes, prijzen, waarborgsom en betaling

1. De betaling, inclusief borgsom, dient voor het ingaan van de huurperiode voldaan te zijn.
2. De borgsom zal binnen 10 werkdagen na inname van het voertuig  worden terugbetaald, verminderd met eventuele kosten en/of schade. In geval van schade kan de terugbetaling langer duren.

Artikel 4 Annulering
1. Annulering door de huurder dient per aangetekende brief  of e-mail met ontvangstbevestiging te geschieden.
2. Bij annulering is de huurder het volgende verschuldigd aan DrentAcar:
- 10% van de huursom tot 2 weken voor het begin van de huurperiode
- 50% van de huursom tot 1  week voor het begin van de huurperiode
- 90% van de huursom binnen 48 uur  voor het begin van de huurperiode
3. Het eerder terugbrengen van het voertuig  zal nooit tot vermindering van de huursom leiden.
4. Als, door welke oorzaak dan ook, de verhuurder niet in staat is om het voertuig aan de huurder beschikbaar te stellen, kan de verhuurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van een rechter ontbinden.

Artikel 5 Verplichtingen DrentAcar
1. DrentAcar zorgt ervoor dat het voertuig op de afgesproken vertrekdatum is gecontroleerd op schoonmaak, bandenspanning, verlichting, oliepeil, documenten en volle brandstoftank.
2. DrentAcar heeft voor het voertuig een WA en Volledig-Casco (all risk) verzekering afgesloten alsmede een pechhulpverzekering.

3. DrentAcar respecteert uw privacy en handelt volgens de wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 6 Gebruik van het voertuig
1. De huurder gaat zorgvuldig met het voertuig om en zorgt ervoor dat deze alleen wordt gebruikt zoals dat door de fabrikant en verhuurder is bedoeld.
2. Het is verboden het voertuig dusdanig te gebruiken dat er schade aan het voertuig kan ontstaan of de belangen van verhuurder kunnen worden geschaad.
3. Het is niet toegestaan om met het voertuig op wintersport te gaan, huisdieren in het voertuig  te laten en te roken in het voertuig,
4. Alle vloeistoffen (o.a. motorolie en koelvloeistof) en de bandenspanning worden door de huurder op het vereiste niveau gehouden.
5.Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken. Het gebruik van biodiesel is niet toegestaan.
6. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten (bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, boetes, lekke banden, reiniging en parkeren) voor rekening van huurder.
7. Iedere bestuurder van het voertuig  moet minimaal 19 jaar oud zijn, 1  jaar in het bezit zijn van een geschikt en geldig rijbewijs en een kopie rijbewijs moet bij DrentAcar in het bezit zijn.
8. Het voertuig mag uitsluitend worden gebruikt in de op de groene kaart vermelde landen.
9.Het voertuig  wordt alleen aan de huurder meegegeven als deze een origineel paspoort of identiteitskaart kan overhandigen.

10. Indien het voertuig uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
11. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren op of in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.

Artikel 7 Retournering
1.De huurder is verantwoordelijk voor het in oorspronkelijke staat terug bezorgen van het voertuig bij  DrentAcar.
2. Huurder zorgt bij terugkomst voor een volle brandstoftank.

3. Huurder zorgt dat het voertuig  van binnen en buiten schoon ingeleverd wordt, behalve wanneer vooraf iets anders is afgesproken. Als huurder zich niet aan punt 2 en 3 houdt, kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden.
4. Terugbrengen van het voertuig op een andere tijd dan afgesproken kan alleen in overleg met DrentAcar.
5. Als  het voertuig niet op tijd terug is, heeft DrentAcar het recht het voertuig onmiddellijk terug te nemen. Voor het te laat terugbrengen wordt € 175,- per dag in rekening gebracht. Een deel van een dag geldt als volledige dag.

Artikel 8 Aansprakelijkheid huurder
1. Bij het ophalen van het voertuig wordt een beschrijving opgesteld van eventuele schades.
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het voertuig die is ontstaan tijdens de huurperiode, inclusief hagelschade en natuurgeweld.
3. Het eigen risico is € 1000,-per schadegeval/gebeurtenis, behalve wanneer:
- de schade is ontstaan doordat er iets heeft plaatsgevonden in strijd met deze algemene voorwaarden;

- de schade is ontstaan door het niet naleven van de Wegenverkeerswet (WVW) of het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels (RVV)
- de schade ontstaan is door bevriezing;
- de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig waarbij huurder niet alle sleutels en/of de bediening van de alarminstallatie aan DrentAcar kan overhandigen.
In deze gevallen zal de gehele schade verhaalt worden aan huurder, ook als deze boven de 1.000 euro ligt.
4. Als de schade volledig kan worden verhaalt op een derde partij, dan geldt er voor de huurder geen eigen risico.
5. Bij schade of een technisch mankement zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van DrentAcar, behalve wanneer er iets heeft plaatsgevonden in strijd met punt 3 van dit artikel.

6. Als het voertuig bij terugkomst of tijdens de verhuurperiode door DrentAcar niet meer verhuurbaar is, door welke reden dan ook, zullen de kosten van de gemiste daghuur in rekening gebracht worden tot de dag dat DrentAcar weer beschikt over hetzelfde of een vervangend voertuig.

Artikel 9 Schade, kosten en herstellingen
1. Als er schade is ontstaan of dreigt te ontstaan, dan dient de huurder:
- DrentAcar hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en de instructies van DrentAcar op te volgen en eventueel de politie ter plaatse te waarschuwen.
- het voertuig niet achter te laten zonder deze behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
- DrentAcar alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweer tegen aanspraken van derden.
2. In geval van schade of defecten aan het voertuig, mag het voertuig niet meer worden gebruikt als dat kan leiden tot verergering van de schade/defect, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
3. Alle reparaties aan het voertuig mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend garagebedrijf.
4. Noodzakelijke reparaties aan het voertuig tot € 25,-, kunnen zonder toestemming van DrentAcar worden uitgevoerd. Reparaties boven een bedrag van € 25,- mogen uitsluitend worden uitgevoerd met toestemming van DrentAcar
5. Reparatiekosten zullen aan de huurder worden vergoedt als DrentAcar de originele nota en de vervangen onderdelen heeft ontvangen. Als de kosten voor de reparatie buitensporig hoog zijn, dan worden de kosten vergoed op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.

Artikel 10 Restbepalingen
1.DrentAcar adviseert de huurder nadrukkelijk om een geschikte reisverzekering af te sluiten.
2.DrentAcar heeft het recht om deze huurovereenkomst direct te beëindigen en het voertuig weer terug te nemen als de huurder de verplichtingen in de huurovereenkomst of algemene voorwaarden niet nakomt. Dit kan zonder ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst, de huurder dient hier volledig aan mee te werken.
3. DrentAcar is nooit aansprakelijk voor: indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en/of milieuschade waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen etc.
4. Indien de auto van de huurder bij of op het terrein van DrentAcar wordt geparkeerd gedurende de huurperiode, is dat altijd op eigen risico.

Artikel 11 Toepasselijk recht
1. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Bij een geschil doen DrentAcar en huurder er alles aan om tot een oplossing te komen voordat een rechter ingeschakeld wordt.

Artikel 12 Geldigheid voorwaarden
1. De versie van de algemene voorwaarden die gold op het moment van het aangaan van de overeenkomst, is van toepassing.
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Algemene voorwaarden  14-05-2014

Contactgegevens:

.
DrentAcar
Gerolf van Kampen
Pinksterbloemweg 5
7971 EG Havelte
.
M: 06 – 15563746
E: info@drentacar.nl

Social media:

.
facebook twitter